Tid i Lera
Oskarshamns Konsthall,
Karlshamns Konsthall, 2010.